جوایز و تقدیرها

تاییدیه های دریافتی گروه نرم افزاری مدیا سال 88 تا 89

تندیس فناورانه ترین محصول آموزشی از رسانه های دیجیتال تهران –  سال 1389

تاییدیه از شورای عالی انفورماتیک کشور بابت تولید نرم افزار

تاییدیه از سازمان گسترش انفورماتیک ایران

تاییدیه از دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

تاییدیه از سازمان صنایع و معادن استان یزد

تاییدیه از استانداری یزد

تاییدیه از دانشگاه دولتی یزد

تاییدیه از دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

تاییدیه از کمیته امداد امام خمینی استان یزد

 
1
تائیدیه دانشگاه آزاد
2
تائیدیه استانداری یزد
3
تائیدیه صنایع و معادن
7
تائیدیه گسترش انفورماتیک
4
تائیدیه گسترش انفورماتیک ایران
5
تائیدیه اداره کل اوقاف
9
تائیدیه کمیته امام خمینی (ره)