تائیدیه ها و جوایز مدیا

  • تندیس فناورانه ترین محصول آموزشی از رسانه های دیجیتال تهران
  • تاییدیه از شورای عالی انفورماتیک کشور بابت تولید نرم افزار
  • تاییدیه از سازمان گسترش انفورماتک ایران
  • تاییدیه از دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
  • تاییدیه از سازمان صنایع و معادن یزد
  • تاییدیه از استانداری یزد
  • تایییدیه از دانشگاه دولتی یزد
  • تاییدیه از دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
  • تاییدیه از کمیته امداد امام خمینی استان یزد

تندیس فناورانه ترین محصول آموزشی از رسانه های دیجیتال

تاییدیه ی دانشگاه آزاد
تائیدیه گسترش انفورماتیک ایران
تائیدیه ی استانداری یزد
تائیدیه اداره کل اوقاف
تائیدیه صنایع و معادن
تائیدیه کمیته امداد
تائیدیه گسترش انفورماتیک