افزونه نقشه

این نرم افزار در واقع به عنوان یک افزونه برای سایر نرم افزار ها محسوب می شود. در این نرم افزار برخی اطلاعات نرم افزار به صورت گرافیکی بر روی نقشه نمایش داده می شود ، برخی از کاربرد های این نرم افزار را در محاسبه طول مسیر برای شرکت های سرویس مدارس و یا تاکسی متر های سازمان تاکسی رانی برشمرد. این افزونه به سفارش شرکت راپکو برای سرویس مدارس تهیه شده است.

پروژه ها