هلال احمر

مشتریان
پروژه برنامه نویسی  اختصاصی که برای هلال احمر استان اصفهان کار شد سامانه آموزش و آزمون آنلاین بود در این پروژه…

بانک ملی

مشتریان
یکی از پروژه های اختصاصی برنامه نویسی ویژه برای بانک ملی ایجاد نرم افزاری برای مدیریت و تطبیق کد ملی مشتریان…