یکی از پروژه های اختصاصی برنامه نویسی ویژه برای بانک ملی ایجاد نرم افزاری برای مدیریت و تطبیق کد ملی مشتریان بانک و تشخیص کد ملی صحیح مشتریان بانک ملی بود این پروژه در سال 1388 اجرا شده ، همچنین بسته آموزشی مدیا به شعب مختلف بانک ملی در استان های اصفهان ، یزد ، تهران ارائه شد.

دیگر مشتریان