شعب مختلف سازمان اوقاف امور خیریه در استان های اصفهان ، یزد ، تهران مشتریان بسته آموزشی مدیا بودند.

دیگر مشتریان