شعب مختلف بانک ملت در استان های اصفهان ، یزد ، تهران  و همچنین سرپرستی بانک ملت شعبه یزد مشتریان بسته آموزشی مدیا بودند.

دیگر مشتریان