گروه پشتیبانی مدیا طی دو سال بهترین نمایندگی سازمان گسترش انفورماتیک ایران شد.

سازمان گسترش انفورماتیک ایران یکی از سازمان های نیمه دولتی که وظیفه تامین و پشتیبانی سیستمهای انفورماتیک دولت را به عهده داشت این سازمان از سال 87 الی 89 با همکاری گروه پشتیبانی مدیا خدمات پشتیبانی سیستم های دولتی شهر اصفهان و استان چهارمحال بختیاری را به عهده گروه پشتیبانی مدیا صنعت قرارداده بود.

دیگر مشتریان