شعب مختلف بانک تجارت در استان های اصفهان ، یزد ، تهران مشتریان بسته آموزشی مدیا بودند.

بانک تجارت
دیگر مشتریان